Kontakt

Start

Msze św.

Aktualności

Grupy parafialne

Biuro parafialne

Historia parafii

Figura Matki Bożej

 

 

          Figura ta pierwotnie stała w dolinie Cybiny, przy nieistniejacych już zabudowaniach sióstr Oblatek Serca Jezusa na Olszaku (w pobliżu Białej Góry). W 1937 roku, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (KSMM) z Kobylepola, za zgodą ówczesnego właściciela Kobylepola hr. Stanisława Mycielskiego, figurę  ustawiono na miejscu przez niego wyznaczonym przy ówczesnej ulicy Mycielskich, po II wojnie światowej nazwanej ul. Majakowskiego, a obecnie - ul. abp. Walentego Dymka. Figurę Matki Bożej odnowił w 1937 r., znany poznański rzeźbiarz Władysław Marcinkowski. Umieszczono ją na pięknej, wysokiej kolumnie, na której widoczny był napis - trudny do odczytania z zachowanej fotografii.

Poświęcenia figury dokonał w dniu 15 sierpnia 1937 roku ks. Stefan Bratkowski, proboszcz parafii p.w. Andrzeja Apostoła w Spławiu. (Kobylepole do 1958 roku należało do tej parafii). W uroczystości brali udział bardzo licznie mieszkańcy Kobylepola oraz goście. Udokumentowano ją fotograficznie, a zdjęcia zachowały się do dziś, podobnie jak wpis do Złotej Księgi KSMM, wśród których bardzo cenna jest notatka hr. Stanisława Mycielskiego. Uroczystości zwiazane z poświęceniem figury Matki Bożej prowadził Stefan Dotka - widoczny na fotografii.

 

     Po wybuchu II wojny światowej, kiedy hitlerowcy zajęli Kobylepole, nakazano figurkę usunąć, a następnie zniszczyć. Kolumnę i cokół zburzono, a figurkę udało się ocalić. W pierwszym okresie okupacji przechowywał ją Stefan Dotka, który był ogrodnikiem w majątku hr. St, Mycielskiego. W 1941 roku Niemcy przenieśli Dotkę do Trzcielina, a w Kobylepolu ogrodnikiem zostaje p. Linke ze Spławia i to on prawdopodobnie chronił dalej figurkę. Po wojnie odnalazł ją w Spławiu Wincenty Stoiński. On też w 1945 roku został prezesem KSMM, a rok później z jego inicjatywy figurka wróciła na dawne miejsce. Młodzież wykonała fundamenty i cokół, a odnowioną figurkę na pięknej kolumnie ze zwieńczeniem w stylu korynckim. Pierwotnie była ona elementem kolumnady westybulu nieistniejącego już pałacu Mycielskich w Kobylepolu.

 

fig4aUroczyste poświęcenie figury odbyło się 17 listopada 1946 r., w święto Stanisława Kostki i dokonał tego ponownie ks. Stefan Bratkowski, który wrócił do Spławia po okupacji spędzonej w Warszawie. Zachowała się fotografia, która dokumentuje ten moment oraz wpisy do Złotej Księgi KSMM.

   Na fotografii udało się rozpoznać następujące osoby:

     - przy sztandarze KSMM (strona prawa): Wincenty Makowski, Stanisław Krzyśka, Wincenty Stoiński,Józef Kaczmarek,

      - pozostali to: Witold Radke, Jan Hencel, Władysław Podeszwa, Adam Szrama, Stanisław Nowicki, Władysław Wieliński, Wincenty Polowczyk, Marian Bendlewski, Stanisław Dotka, Witold Barłóg, Henryk Świątek,

      - przy sztandarzee ZHP (strona lewa): Stanisław Nowak, Marian Jankowiak, (?) Bartkowiak, Barbara Czekała, Stanisław Kasprowicz, Bogdan Kuźniarek, Walerian Modzelewski, Zbigniew Kubka i Kazimierz Glanc.

      

  Niepokalana znowu witała i żegnała przyjeżdżających i wyjeżdżających z naszego Kobylepola. Miejsce wokół figurki zawsze uporządkowane i ozdobione pięknymi kwiatami zawdzięczało swój wygląd opiece mieszkańców z ul. Folwarcznej, a przede wszystkim pani Wacławie Śmigielskiej. 

24 czerwca 1995 roku miało miejsce bardzo bolesne wydarzenie. Figura, która przetrwała bez uszczerbku okres okupacji, została uszkodzona przez nieznanego sprawcę. To wydarzenie było wielkim szokiem dla wszystkich mieszkańców Kobylepola. Naszą kochaną figurę Maryi Niepokalanej ktoś sprofanował, wielu zadawało sobie pytanie, kto to zrobił. Miało się okazać, że nieznany sprawca powtórzy swój bluźnierczy  czyn, po kilku tygodniach, gdy poprzednie uszkodzenie  naprawiono. Tym razem zniszczenie było większe. Wszyscy byli oburzeni i zmartwieni tym faktem.

Postanowiono odnowić uszkodzoną  figurkę. Zebrano pieniądze i dzięki pomocy Rady Osiedla oraz dużemu zaangażowaniu ówczesnego ks. Proboszcza Stefana Schudego, znaleziono artystę, który naprawił uszkodzenia, a także odnowił malaturę figurki i cokołu. Ks. proboszcz Stefan Schudy, w towarzystwie ks. prof. R. Niparko odnowioną figurę poświęcił 15 sierpnia 1995 roku, o godz. 18. "I znowu Niepokalana przypominała przechodniom o wielu ważnych sprawach, a swoimi dłońmi, skierowanymi łaskawie ku ziemi, zdawała się potwierdzić, iż nie przestanie udzielać Bożych darów, jeśli Ją o to prosić będą" - napisał ks. Stefan Schudy w osiedlowej gazecie "Cybinka" z września 1995 r. W gazecie tej znajdziemy też treść listu ks. bp. Z. Fortuniaka z 12 września 1995 r., skierowanego na ręce ks. proboszcza Stefana Schudego, oto jego treść:

 

"Dziękuję za informacje przekazane pismem, ubolewamy z powodu dwukrotnego uszkodzenia figury Matki Boskiej Niepokalanej w Kobylepolu przez nieznanych dotąd sprawców. Równocześnie wyrażamy serdeczną wdzięczność tym parafianom, którzy głęboko dotknięci czynem sprofanowania wizerunku Matki Bożej, doprowadzili do naprawy i odnowienia figury oraz cokołu. Bóg zapłać za zorganizowanie nabożeństwa przepraszającego i wynagradzającego w dniu 15 sierpnia z udziałem licznie zgromadzonych wiernych." Podpisany: Bp Zdzisław Fortuniak - Wikariusz Generalny.

 

Figurka Matki Bożej stała przy obecnej ul. abp. W. Dymka za filarami pozostałymi po bramie wjazdowej do pałacu Mycielskich do maja 2011 roku. Decyzja miasta o poszerzeniu ulicy, spowodowała, że figurkę należało z tego miejsca zabrać. Wyznaczono nowe miejsce po drugiej stronie ulicy abp. W. Dymka.

   Trzeba uznać, że nowe miejsce, położone w większej odległości od jezdni, w pobliżu szerokiego chodnika, jest bardzo korzystne, gdyż pozwala na swobodny dostęp, zwłaszcza w czasie odprawiania nabożeństwa majowego. W nowym miejscu figurę postawiono na nowej kolumnie, gdyż ta pochodząca z pałacu Mycielskich, w opinii konserwatora zabytków, nie mogła już pełnić dotychczasowej funkcji. Nowa kolumna dźwiga nową figurkę, a znakiem związku z historią Kobylepola pozostało zachowane "korynckie" zwieńczenie kolumny.

W nim, w czasie prac konserwatorskich znaleziono cenny dokument. Znajdował się on  w uszkodzonej niestety butelce, co spowodowało częściowe zamazanie tekstu, zktórego odczytano fragment: "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej oddział w Kobylepolu".

 

Figurka Maryi Niepokalanej znów, po krótkiej przerwie, będzie czuwać nad nami i niezawodnie wysłuchiwać próśb zanoszonych do niej.

  Ks. proboszcz Dominik Kużaj poświęcił nową figurę 16 października 2011 r., o godz. 11.15, w 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i w roku beatyfikacji Jana Pawła II. W obecności licznie zgromadzonych mieszkańców, znów stała młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z historycznym sztandarem z 1928 roku, odnowionym i poświęconym 13 kwietnia 2003 r., przez ksiedza proboszcza Dominika Kużaja.   

   

     W 2017 roku, figurka wraz z cokołem została odnowiona przez Pana Andrzeja Sosińskiego.

 

 

                                                                    

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Dotka